Back to top
Share

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť Ing. Branislav Karmažin – Zľanu,  IČO 53 539 800, so sídlom Stromová 1677/13, 926 01 Sereď, Slovenská Republika, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo ŽR: 220-35842 (ďalej jen „lenlan.sk“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Stromová 1677/13, 926 01 Sereď, Slovenská Republika, email: shop.lenlan@lenlan.sk, telefón: +421 918 058 280.

Ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany lenlan.sk, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov.

Lenlan.sk spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré lenlan.sk poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa k odberu newsletterov na lenlan.sk či pri reklamácii tovaru). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Profilové informácie ako vek a pohlavie
 • Záznam chatovej komunikácie

Lenlan.sk ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

Lenlan.sk spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

 • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope
  • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V príprave tvorby objednávky lenlan.sk zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií
  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností lenlan.sk. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva lenlan.sk osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.
  • Pri vybavovaní reklamácií lenlan.sk zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, zvukový záznam hovoru do call centra.
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu
  • Pokiaľ sa zaregistrujete ako používateľ lenlan.sk, tak následne spracúva vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom k spracúvaniu je plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu lenlan.sk zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, profilové informácie ako vek a pohlavie, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
 • Spracúvanie osobných údajov na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie)
  • V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, lenlan.sk bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode. Vaše osobné údaje začne spracúvať až po tom, ako zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
  • V prípade existujúcich zákazníkov môže lenlna.sk spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
 • Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, budú sa spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.
 • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok
  • V prípade, že používate webové stránky lenlan.sk, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré na svojich webových stránkach používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, t. j. ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke cookies.
 • Vaše osobné údaje lenlan.sk spracúva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 • V prípade, že lenlan.sk spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany lenlan.sk na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem lenlan.sk a jeho zamestnancov spracúvané tiež našimi partnermi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si starostlivo vyberáme a zveruje osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

 • subjekty, ktoré pre lenlan.sk zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);
 • subjekty, ktoré zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom;
 • subjekty, ktoré na webových stránkach lenlan.sk umiestňujú prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania používateľov týchto stránok (zvyčajne však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), t. j. hlavne osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies (vrátane remarketingu).

Ďalej je lenlan.sk povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, či sú alebo nie sú v lenlan.sk spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby tieto osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného správcu k druhému, ak je to technicky uskutočniteľné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby bez zbytočného odkladu sa opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby sa obmedzilo spracúvanie, okrem iného v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu lenlan.sk overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany prevádzkovateľa boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie);
 • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby lenlan.sk vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny titul na spracúvanie; alebo pokiaľ by boli osobné údaje spracúvané protiprávne);
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby lenlan.sk prestal spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov..

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na lenlan.sk písomne na adrese Stromová 1677/13, Sereď 92601, alebo na tel. č. +421 918057280, alebo e-mailovej adrese shop.lenlan@lenlan.sk

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Odoslaním kontaktného formuláru z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Ochrana osobných údajov

Celé znenie